Regulamim ZZ

REGULAMIN DZIAŁANIA ZARZĄDU ZWIĄZKU ZAWODOWEGO OŚWIATA

1.    Przez użyte w regulaminie sformułowania należy rozumieć:

1.1. związek - Związek Zawodowy Oświata,

1.2.  zarząd - Zarząd Związku Zawodowego Oświata,

1.4. członek zarządu - członek zarządu, w tym przewodnicząca związku i wiceprzewodniczący związku,

1.5. przewodniczący zebrania - przewodniczący związku lub upoważniony przez niego do prowadzenia głosowań wiceprzewodniczący związku lub wskazany w uchwale zarządu do przeprowadzenia głosowań członek zarządu,

1.6. gość zarządu - osoba zaproszona do udziału w zebraniu lub tclekonferencji przez przewodniczącego zebrania,

1.7. wiadomość e-mail - wiadomość e-mail wysłana na adres poczty elektronicznej członka zarządu wskazany w deklaracji członkowskiej lub aktualizacji danych,

1.8. wiadomość sms - wiadomość wysłana na numer telefonu komórkowego członka zarządu wskazany w deklaracji członkowskiej lub aktualizacji danych,

1.9. telekonlćrencja - zebranie za pośrednictwem komunikatora Skype,

1.10.serwis internetowy - serwis internetowy Związku Zawodowego Oświata na oświata, info.

 1. Członkowie zarządu podejmują uchwały poprzez głosowanie podczas zebrań lub tclekonferencji.
 2. Głosowania mogą odbywać się w trybie zwyczajnym, wynikającym z przyjętego harmonogramu głosowań lub w trybie nadzwyczajnym w terminie, który ustala przewodnicząca związku lub osoba działająca z jej upoważnienia.
 3. O ustalonym terminie i sposobie głosowań w trybie nadzwyczajnym członek zarządu zostaje poinformowany przez przewodniczącą lub osobę działającą z jej upoważnienia za pomocą wiadomości sms.
 4. Uchwała zostaje podjęta, gdy głosowała na nią co najmniej połowa członków zarządu i gdy za jej przyjęciem została oddana większość głosów. W przypadku równego rozłożenia się głosów decyduje głos przewodniczącej związku.
 5. Na 7 dni przed terminem zebrania członek zarządu zamieszcza w serwisie internetowym, w komentarzu pod treścią komunikatu dotyczącego zebrania, informację o konieczności wystąpienia do pracodawcy o zwolnienie go od pracy zawodowej z zachowaniem prawa do wynagrodzenia.
 6. W przypadku przewidywanej nieobecności podczas zebrania lub braku możliwości oddania głosu w czasie tclekonferencji członek zarządu na 7 dni przed głosowaniem wynikającym z harmonogramu, zamieszcza w serwisie internetowym w komentarzu pod treścią komunikatu dotyczącego zebrania lub telekonferencji informację o swojej nieobecności.
 7. W przypadku, gdy nieobecność członka zarządu w zebraniu lub telekonferencji będzie wynikała z powodów, których nie mógł on przewidzieć na 7 dni przed terminem, członek zarządu niezwłocznie informuje telefonicznie o swojej nieobecności przewodniczącą związku.
 8. W przypadku niemożności uczestnictwa w zebraniu lub telekonferencji nadzwyczajnej członek zarządu niezwłocznie telefonicznie informuje przewodniczącą o swojej nieobecności.
 9. Przewodniczący do godziny 15:00 w dniu poprzedzającym zebranie lub telekonferencję publikuje w serwisie internetowym projekt porządku głosowań i wynikające z niego projekty uchwał.
 1. Przewodniczący, gdy głosowanie ma odbyć się podczas telekonferencji, od godziny 18:00 w dniu telekonferencji przeprowadza głosowanie w Skypc.
 1. Członek zarządu do godz. 12:00 w dniu telekonferencji może wnieść w serwisie internetowym, w komentarzu pod projektem porządku zebrania, propozycje uchwał, a o godzinie 17:45, w dniu telekonferencji, loguje się w Skype.
 2. Jeżeli z informacji przekazanych przez członków zarządu wynikać będzie, że podczas zwołanego w trybie zwyczajnym zebrania lub telekonferencji nie będzie możliwości podjęcia prawomocnych uchwał, przewodnicząca związku lub osoba działająca z jej upoważnienia niezwłocznie odwołuje zebranie lub telekonfercncję oraz ustala z członkami zarządu nowy termin zebrania lub telekonferencji.
 3. Głosowania podczas telekonferencji nie mogą odbywać się w sprawach wymagających podejmowania uchwał poprzez głosowanie tajne.
 4. Protokół z przeprowadzonego głosowania zawiera sformułowanie: „Protokół Zarządu Związku Zawodowego Oświata", datę przeprowadzania głosowań, nazwiska i imiona głosujących członków zarządu oraz zaproszonych gości, realizowany porządek zebrania, pełne teksty przyjętych uchwał, informacje o zdaniach odrębnych członków zarządu, informację o terminie i trybie planowanego kolejnego głosowania, podpis protokolanta i przewodniczącego głosowań pod sformułowaniem: „Na tym zebranie zakończono".
 5. Członek zarządu może wnieść na piśmie do protokoły zdanie odrębne do podjętych uchwał w dniu zebrania lub telekonferencji.
 6. Protokolant po podpisaniu protokołu przez przewodniczącego publikuje jego treść w serwisie internetowym najpóźniej na 7 dni po głosowaniach.
 7. Członek zarządu może wnieść na piśmie zastrzeżenia do protokołu w terminie 7 dni od dnia opublikowania protokołu w serwisie internetowym.
 8. Do protokołu zebrania zarządu dołączone są wszystkie przyjęte dokumenty oraz zastrzeżenia i zdania odrębne członków zarządu.
 9. Treść protokołu zostaje zatwierdzona w czasie najbliższego głosowania odbywającego się w trybie zwyczajnym następującego po upływie terminów, o których mowa w pkt 17 i 18.