STANOWISKO ZWIĄZKU ZAWODOWEGO OŚWIATA

w sprawie akcji protestacyjnych w szkołach i placówkach oświatowych

przyjęte uchwałą nr III/2019/01 Zarządu Związku w dniu 12 lutego 2019 r.

              Związek Zawodowy Oświata popiera akcje protestacyjne prowadzone przez organizacje związkowe w szkołach i placówkach oświatowych na terenie całego kraju.

              Uznaje za słuszne postulaty wysuwane przez stronę związkową zarówno te płacowe, jak i te dotyczące utrudniania nauczycielom zdobywanie kolejnych szczebli awansu zawodowego i wpływające na ich ocenę pracy. Jako grupa zawodowa nauczyciele są źle opłacani, a wprowadzona reforma oświaty, oprócz złej sytuacji materialnej, dodatkowo zmusza ich do podejmowania pracy w kilku szkołach. Podwyższenie zatem wynagrodzeń zasadniczych nauczycieli, wychowawców, innych pracowników pedagogicznych i pracowników niebędących nauczycielami o 1000,00 zł z wyrównaniem od dnia 01 stycznia 2019 roku nie wydaje się wygórowanym żądaniem stawianym przez ZNP w prowadzonych sporach zbiorowych.

               Od kilku lat następuje widoczna degradacja zawodu nauczyciela zarówno w środowisku szkolnym, jak i lokalnym. Dociąża się nauczycieli kolejnymi obowiązkami oczekując, że będą oni je wykonywać z pełnym poświęceniem i zaangażowaniem w ramach godzin dodatkowych, ale bez dodatkowego wynagrodzenia. Zarząd naszej organizacji związkowej domaga się natomiast normalności i praworządności. Chcemy, by każdy nauczyciel, bez względu na przynależność związkową, miał przed sobą uczciwą ścieżkę kariery zawodowej, uzależnioną tylko i wyłącznie od jego wkładu pracy, kompetencji, wiedzy, zaangażowania i doświadczenia, był uczciwie i sprawiedliwie oceniany i aby status społeczny nauczyciela wrócił na należne mu miejsce. Dlatego też zarząd związku popiera również postulaty dotyczące wycofania z ustawy Karta Nauczyciela zapisów dotyczących ścieżki awansu zawodowego i oceny pracy nauczycieli, które są wysoce krzywdzące dla tej grupy zawodowej, jak też zwiększenie subwencji na oświatę, aby praca nauczyciela była ceniona, a co za tym idzie godnie wynagradzana. Zdaniem Zarządu Związku Zawodowego Oświata jest to dobry czas na takie właśnie zmiany.

Spór zbiorowy w skrócie:

 1. Sporem zbiorowym pracowników z pracodawcą lub pracodawcami jest łączący wymienione podmioty stosunek prawny o charakterze konfliktowym, dotyczący  warunków pracy, płac lub świadczeń socjalnych oraz praw i wolności związkowych pracowników lub innych grup, którym przysługuje prawo zrzeszania się w związkach zawodowych, posiadający umocowanie prawne w przepisach ustawy z dnia 23 maja 1991 r. o rozwiązywaniu sporów zbiorowych (tekst jednolity Dz. U. z 2019 r. poz. 174.
 2. Spór zbiorowy może być prowadzony jedynie w celu ochrony zbiorowych interesów pracowniczych.
 3. Postępowanie w sprawie sporu zbiorowego inicjowane z chwilą wystąpienia przez podmiot reprezentujący interesy pracownicze do pracodawcy z żądaniami w sprawach wskazanych w § 1 tej Uchwały, jeżeli pracodawca nie uwzględnił wszystkich żądań w terminie określonym w wystąpieniu, nie krótszym niż 3 dni.
 4. Przedmiot żądań objętych sporem zbiorowym określany jest w zgłoszeniu sporu.
 5. Podmiot reprezentujący interesy pracownicze oraz pracodawca uczestniczą w rokowaniach w celu zawarcia wspólnego porozumienia oraz rozwiązania sporu.
 6. W razie nieosiągnięcia wspólnego porozumienia sporządza się protokół rozbieżności ze wskazaniem stanowisk stron.
 7. Spór zbiorowy może być prowadzony przy udziale mediatora wyznaczonegoz listy ustalonej przez ministra właściwego do spraw pracy w uzgodnieniuz organizacjami związkowymi oraz organizacjami pracodawców, reprezentatywnymi w rozumieniu ustawy z dnia 24 lipca 2015 r. o Radzie Dialogu Społecznego i innych instytucjach dialogu społecznego (Dz. U. z 2018 r. poz. 2232).
 8. Postępowanie mediacyjne kończy się podpisaniem przez strony porozumienia, a w razie nieosiągnięcia porozumienia – sporządzeniem protokołu rozbieżności ze wskazaniem stanowisk stron.
 9. Nieosiągnięcie porozumienia rozwiązującego spór zbiorowy w postępowaniu mediacyjnym uprawnia do podjęcia akcji strajkowej.
 10. Strajk polega na zbiorowym powstrzymywaniu się pracowników od wykonywania pracy w celu rozwiązania sporu dotyczącego interesów wskazanych w § 1tej Uchwały.
 11. Strajk jest podejmowany jeśli inne środki prawne są bezskuteczne.
 12. Strajk ma charakter dobrowolny
 13. W sprawach nieuregulowanych niniejszą Uchwałą zastosowanie mają przepisu ustawy z dnia 23 maja 1991 r. o rozwiązywaniu sporów zbiorowych (tekst jednolity Dz. U. z 2019 r. poz. 174 ), ustawy z dnia  23 maja 1991 r. o związkach zawodowych  (tekst jednolity Dz. U. z 2015 r. poz. 1881, z 2018 r. poz. 1608).

Wniosek o pomoc socjalną jest dostępny dla uwierzytelnionych użytkowników serwisu ( dostępny po zalogowaniu ) w zakładce Strajk w menu Strona główna.