Statut i inne dokumenty

Statut i inne dokumenty

  
STATUT
ZWIĄZKU ZAWODOWEGO OŚWIATA

uchwalony przez II Konferencję Delegatów Związku Zawodowego Oświata
w dniu 3 marca 2012r.

SPIS TREŜCI

    I.     POSTANOWIENIA OGÓLNE
    II.    CELE I ZADANIA ZWIĄZKU
    III.   PRAWA I OBOWIĄZKI CZŁONKÓW ZWIĄZKU
              Prawa i obowiązki członków organów statutowych
    IV.   ORGANY STATUTOWE
    V.    JEDNOSTKI TERYTORIALNE
              Okręgi Związku
              Oddziały Związku
    VI.   JEDNOSTKI ZAKŁADOWE
              Zakładowe i międzyzakładowe organizacje
    VII.  KOŁA I GRUPY ZWIĄZKOWE
              Koła związkowe
              Grupy związkowe
              Przedstawiciele Związku w zakładach pracy
    VIII. KRAJOWA KONFERENCJA DELEGATÓW
    IX.   ZEBRANIA W JEDNOSTKACH ZAKŁADOWYCH
    X.    ZARZĄD ZWIĄZKU
    XI.   ZARZĄDY ZAKŁADOWE I ZARZĄDY MIĘDZYZAKŁADOWE
    XII.  KOMISJA REWIZYJNA
    XIII. STRAJKI I AKCJE PROTESTACYJNE
    XIV. FINANSE I MAJĄTEK ZWIĄZKU
    XV.  SPOSÓB REPREZENTOWANIA ZWIĄZKU
    XVI. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

    I. POSTANOWIENIA OGÓLNE
    § 1.
    Związek Zawodowy Oświata, zwany dalej Związkiem, jest dobrowolną, samorządną i niezależną organizacją powołaną do reprezentowania oraz ochrony praw i interesów zawodowych i socjalno-bytowych swoich członków.
    § 2.
    Siedzibą Związku jest miasto Katowice.
    § 3.
    1.  Związek działa na terenie Rzeczypospolitej Polskiej.
    2.  Członkami Związku są osoby, które zostały przyjęte do Związku i są zatrudnione:
    a)  w publicznych i niepublicznych przedszkolach, szkołach i innych placówkach oświatowo–wychowawczych, opiekuńczych i specjalnych,
    b)  w urzędach administracji rządowej i samorządowej, w których są zatrudnione osoby na stanowiskach wymagających kwalifikacji pedagogicznych,
    c)  w innych instytucjach i przedsiębiorstwach współpracujących z oświatą.
    - zwanych dalej zakładami pracy.
    3.  Członkami Związku, w rozumieniu ust. 2, mogą zostać osoby, które nawiązały stosunek pracy z zakładem pracy i przeszły na emeryturę, rentę lub stały się bezrobotne w rozumieniu przepisów o zatrudnieniu.
    § 4
    Związek ma osobowość prawną i działa poprzez organy statutowe. Osobowość prawną posiadają: okręgi, oddziały, zakładowe organizacje, międzyzakładowe organizacje i koła związkowe.
    § 5.
    Związek działa na podstawie obowiązujących przepisów prawa oraz statutu.
    § 6
    Związek i jego jednostki są samorządne, samodzielne i niezależne w swej działalności od administracji rządowej, samorządu terytorialnego, pracodawców i innych organizacji.
    § 7.
    Związek może tworzyć lub przystępować do regionalnych lub ogólnokrajowych federacji i organizacji międzyzwiązkowych.
    
    II. CELE I ZADANIA ZWIĄZKU
    § 8.
    Celami Związku są:
    1)  reprezentowanie, obrona godności, praw i interesów zawodowych i socjalnych swoich członków,
    2)  obrona praw pracowniczych w zakresie wykonywanej pracy zawodowej, statusu materialnego, bezpieczeństwa i higieny pracy,
    3)  prezentowanie stanowiska wobec pracodawcy, samorządu terytorialnego, organów administracji rządowej i innych organizacji,
    4)  ochrona interesów zdrowotnych, materialnych, socjalnych członków Związku,
    5)  prowadzenie dialogu społecznego, wpływanie na kształt polityki gospodarczej i społecznej,
    6)  realizacja innych zadań wynikających z przepisów o związkach zawodowych, rozwiązywaniu sporów zbiorowych, z prawa pracy i ratyfikowanych Konwencji Międzynarodowej Organizacji Pracy.
    § 9
    Związek realizuje swoje cele poprzez:
    1)  reprezentowanie swoich członków wobec pracodawców, organów administracji państwowej, samorządu terytorialnego oraz innych instytucji i organizacji,
    2)  zajmowanie stanowiska w indywidualnych sprawach pracowniczych – dbanie o godne warunki życia członków Związku, sprawowanie kontroli nad realizacją polityki płacowej i socjalnej uzgodnionej z pracodawcą,
    3)  zajmowanie stanowiska w zbiorowych sprawach z zakresu prawa pracy, w tym zawieranie porozumień i układów zbiorowych pracy z pracodawcami,
    4)  organizowanie i kierowanie akcjami protestacyjnymi i strajkowymi,
    5)  udzielanie pomocy prawnej i materialnej członkom związku,
    6)  sprawowanie kontroli nad przestrzeganiem prawa pracy oraz sprawowanie nadzoru nad przestrzeganiem przepisów w zakresie zasad bezpieczeństwa i higieny pracy, w tym współdziałanie z Państwową Inspekcją Pracy oraz innymi organizacjami pracowniczymi w zakresie społecznej inspekcji pracy,
    7)  podejmowanie przewidzianych prawem działań w przypadku występowania zagrożeń dla życia i zdrowia pracowników, w tym zapewnianie okresowej kontroli stanowisk pracy,
    8)  tworzenie funduszy celowych, w tym funduszu statutowego, strajkowego, szkoleniowego, organizacyjnego, itp.
    9)  opiniowanie projektów aktów prawnych z zakresu objętego zadaniami związków zawodowych,
    10) uzgadnianie z pracodawcami aktów prawa wewnątrzzakładowego na zasadach określonych w ustawie o związkach zawodowych, ustawie – Kodeks Pracy, ustawie – Karta Nauczyciela i innych obowiązujących aktach prawnych,
    11) realizacja wszystkich uprawnień przypisanych związkom zawodowym na mocy obowiązujących przepisów prawnych,
    12) współdziałanie z organami administracji państwowej i samorządu terytorialnego w zakresie wynikającym z przepisów prawa,
    13) prowadzenie działalności informacyjnej, prasowej i wydawniczej oraz kształtowanie odpowiedniej polityki medialnej.
    
    III. PRAWA I OBOWIĄZKI CZŁONKÓW ZWIĄZKU
     § 10
    1.  Członkostwo nabywa się z chwilą podjęcia przez właściwy zarząd jednostki zakładowej uchwały o przyjęciu do Związku, z zastrzeżeniem ust. 2 i 3, po uprzednim złożeniu przez kandydata pisemnej deklaracji.
    2.  Zarząd koła lub grupa związkowa mogą wyrazić w stosunku do kandydata umotywowane zastrzeżenia. Zarząd Związku określa tryb wyrażania zastrzeżeń do kandydatów przez podstawowe jednostki organizacyjne.
    3.  Od decyzji zarządu jednostki zakładowej o nieprzyjęciu do Związku kandydatowi przysługuje odwołanie do Zarządu Związku, w terminie 14 dni od daty doręczenia decyzji zarządu jednostki zakładowej
    4.  Decyzja w sprawie nieprzyjęcia do Związku nie może być spowodowana względami religijnymi, rasowymi, politycznymi ani przynależnością kandydata do partii politycznej, organizacji społecznej lub zawodowej
    5.  Członkostwo w Związku nabywają członkowie grupy założycielskiej Związku, uzyskując status członka założyciela..
    6.  Członek Związku po przejściu na emeryturę lub rentę oraz członek Związku, który utracił zatrudnienie, może zachować członkostwo w Związku. Emeryt, rencista i bezrobotny podejmuje decyzję o pozostaniu członkiem Związku w ciągu trzech miesięcy od daty przejścia na emeryturę, rentę lub utraty pracy, powiadamiając o tym na piśmie zarząd jednostki zakładowej.
    7.  Członkowie Związku korzystający z urlopów wychowawczych nie tracą praw członkowskich.
    § 11
    1.  Członkostwo w Związku ustaje z powodu:
    1)  dobrowolnego wystąpienia członka Związku,
    2)  skreślenia z listy członków na skutek niepłacenia składek przez okres trzech miesięcy,
    3)  wykluczenia za nieprzestrzeganie statutu lub inne działania na szkodę Związku i jego członków,
    4)  śmierci członka Związku.
    2.  Decyzję w sprawie skreślenia z listy członków na skutek niepłacenia składek, o której mowa w ust. 1 pkt 2, podejmuje zarząd właściwej jednostki zakładowej, po wyznaczeniu członkowi dodatkowego terminu 1 miesiąca na uregulowanie zaległości.
    3.  Decyzję w sprawie wykluczenia członka Związku, o którym mowa w ust. 1 pkt 3, podejmuje zarząd właściwej jednostki zakładowej na wniosek zarządu podstawowej jednostki organizacyjnej lub członka Związku w terminie 30 dni od dnia złożenia wniosku.
    4.  Od decyzji zarządu właściwej jednostki zakładowej, o której mowa w ust. 3, przysługuje odwołanie do Zarządu Związku w terminie 14 dni od dnia otrzymania tej decyzji. Decyzja Zarządu Związku jest ostateczna.
    § 12
    Członek Związku ma prawo:
    1)  korzystać z pomocy organów Związku w ochronie i obronie swych praw i interesów pracowniczych,
    2)  korzystać z doradztwa prawnego zorganizowanego przez Związek,
    3)  uczestniczyć w zebraniach organów statutowych Związku, których jest członkiem,
    4)  wybierać i być wybieranym do wszystkich organów statutowych Związku,
    5)  oceniać działalność Związku oraz działalność osób kierujących pracą organów statutowych Związku,
    6)  występować z wnioskami i postulatami do organów statutowych Związku,
    7)  uczestniczyć w zebraniach organów statutowych Związku, na których podejmowane są decyzje dotyczące jego osoby. Zarząd Związku określi tryb informowania członków Związku przez organy wykonawcze i zasady ich udziału w tych zebraniach,
    8)  korzystać z diet i zwrotu kosztów związanych z wykonywaniem pełnionej funkcji w organach statutowych w trybie i na zasadach określonych przez Zarząd Związku.
    9)  korzystać z pomocy materialnej Związku w uzasadnionych sytuacjach losowych. Tryb i zasady udzielania tej pomocy określa Zarząd Związku.
    § 13
    Członek Związku zobowiązany jest do:
    1)  brania udziału w pracach Związku,
    2)  przestrzegania statutu i uchwał organów statutowych Związku,
    3)  solidarnego udzielania pomocy innym członkom Związku,
    4)  regularnego opłacania składki członkowskiej,
    5)  dbania o dobre imię Związku.
    § 14
    Prawa i obowiązki członków organów statutowych
    spis treści
    1.  Członkowie organów statutowych Związku są wybierani w wyborach tajnych przy nieograniczonej liczbie kandydatów.
    2.  Członkiem organu statutowego nie może być członek Związku reprezentujący pracodawcę w zakresie nawiązywania lub rozwiązywania stosunku pracy.
    3.  Liczebność organów statutowych oraz szczegółowy tryb wyboru ich członków określa Zarząd Związku w Ordynacji Wyborczej, o ile statut nie stanowi inaczej.
    4.  Członkowie organów statutowych są zobowiązani do:
    1)  aktywnego uczestniczenia w pracach organu statutowego, do którego zostali wybrani,
    2)  rzetelnego wykonywania przyjętych na siebie obowiązków,
    3)  reprezentowania stanowiska ustalonego kolegialnie przez organ, którego są członkami,
    4)  naprawienia szkód powstałych w wyniku podjęcia przez nich czynności wykraczających poza posiadane uprawnienia i pełnomocnictwa.
    5.  Członkowie organów statutowych mogą zostać zawieszeni lub odwołani przed upływem kadencji z powodu:
    1)  nie wypełniania przyjętych na siebie obowiązków,
    2)  umyślnego naruszania postanowień statutu lub nie realizowania uchwał organów statutowych Związku.
    6.  Zawieszenie członka organu statutowego w wykonywaniu czynności następuje uchwałą organu, którego jest członkiem, na wniosek przewodniczącego tego organu.
    7.  Odwołanie członka organu statutowego następuje uchwałą organu, który mu funkcję powierzył, na wniosek przewodniczącego tego organu.
    8.  Uchwały w sprawie zawieszenia lub odwołania członka organu statutowego podejmowane są w głosowaniu tajnym..
    9.  Członkowie Związku mogą jednocześnie pełnić dwie funkcje w organach wykonawczych Związku. Członek Związku powołany do organu statutowego ma prawo do zawieszenia członkostwa w organie statutowym niższego szczebla. Na czas zawieszenia tego członkostwa organ statutowy dokonuje wyborów uzupełniających.
    10.  Mandat delegata na konferencję delegatów wygasa przed upływem kadencji w przypadku:
    1)  odwołania członka organu statutowego,
    2)  rezygnacji z mandatu,
    3)  utraty praw członkowskich.
    10.  Zarząd Związku może zakazać członkowi Związku pełnienia funkcji w organach statutowych w przypadku naruszenia przez członka postanowień statutu.
    
    IV. ORGANY STATUTOWE
    § 15
    1.  Najwyższym organem stanowiącym Związku jest Krajowa Konferencja Delegatów.
    2.  Organem wykonawczym Związku jest Zarząd Związku
    3.  Organem kontrolnym Związku jest Komisja Rewizyjna,
    § 16
    1.  Zarząd Związku może wydzielić okręgi i oddziały jako jednostki terytorialne związku.
    2.  Zarząd Związku może przekazać niektóre ze swoich uprawnień organom przedstawicielskim jednostek terytorialnych.
    3.  Zarząd Związku uchwala regulamin działania jednostek terytorialnych.
    4.  Organem stanowiącym okręgu jest konferencja delegatów okręgu.
    5.  Organem wykonawczym okręgu jest zarząd okręgu.
    6. Organem kontrolnym okręgu jest komisja rewizyjna okręgu.
    7. Ustępy 4, 5, 6 stosuje się odpowiednio do oddziału.
    § 17
    1. Jednostkami zakładowymi Związku są zakładowe i międzyzakładowe organizacje.
    2. Jednostki zakładowe Związku realizują uprawnienia przypisane w przepisach prawa pracy zakładowej organizacji związkowej.
    3. Organem stanowiącym zakładowej organizacji jest zebranie członków.
    4. Organem wykonawczym zakładowej organizacji jest zarząd zakładowy.
    5. Organem kontrolnym zakładowej organizacji jest komisja rewizyjna.
    6. Ustępy 3, 4 i 5 stosuje się odpowiednio do międzyzakładowej organizacji.
    § 18
    Zarząd międzyzakładowy może powołać do realizacji swoich celów koła lub grupy związkowe, jako podstawowe jednostki organizacyjne lub przedstawicieli Związku w zakładach pracy.
    § 19
    1.  Organy statutowe działają na zasadzie kolegialnej i realizują zadania zgodnie ze statutowymi uprawnieniami i podjętymi uchwałami.
    2.  Kadencja organów statutowych trwa 4 lata i rozpoczyna się w dniu pierwszego zebrania organu statutowego.
    3.  Organ statutowy wykonawczy koordynuje działalność oraz pełni funkcję nadzorczą nad zarejestrowaną przez siebie jednostką.
    4.  Uchwały organów statutowych zapadają zwykłą większością głosów w głosowaniu jawnym, przy obecności co najmniej połowy ogółu członków danego organu statutowego, o ile statut nie stanowi inaczej. W przypadku równego rozłożenia się głosów, decydujący głos ma przewodniczący organu statutowego.
    5.  Uchwały organów statutowych w sprawach osobowych zapadają zwykłą większością głosów w głosowaniu tajnym.
    6.  Uchwały organów statutowych, sprzeczne z przepisami prawa lub postanowieniami statutu, mogą być uchylane lub zawieszane przez organy wykonawcze, które dokonały rejestracji organu. Organ wykonawczy, który uchylił lub zawiesił uchwałę, jest zobowiązany do uzasadnienia swojej decyzji.
    7.  Organowi wykonawczemu, którego uchwała została zawieszona lub uchylona, przysługuje prawo odwołania się od tej decyzji do Zarządu Związku w terminie 14 dni od dnia otrzymania decyzji.
    
    V. JEDNOSTKI TERYTORIALNE
    § 20
    Okręgi Związku
    spis treści
    1.  Okręg tworzą oddziały, zakładowe i międzyzakładowe organizacje, a także podstawowe jednostki organizacyjne, których siedziba lub teren działania znajduje się w obszarze działania okręgu.
    2.  Zasięg działania okręgu obejmuje obszar spójny, którego granicę określają granice województw wchodzących w jego skład.
    3.  Zarząd Związku uchwala zasady tworzenia i funkcjonowania okręgów oraz prowadzi ich rejestr.
    4.  Decyzję o utworzeniu okręgu, określeniu jego obszaru działania, zmianie obszaru działania okręgu oraz o wyrejestrowaniu okręgu podejmuje Zarząd Związku.
    § 20
    Oddziały Związku
    spis treści
    1.  Oddział tworzą zakładowe i międzyzakładowe organizacje, a także podstawowe jednostki organizacyjne, których siedziba lub teren działania znajdują się w obszarze działania oddziału.
    2.  Zasięg działania oddziału obejmuje obszar spójny, którego granicę określają granice powiatów wchodzących w jego skład.
    3.  Zarząd Związku uchwala zasady tworzenia i funkcjonowania oddziałów oraz prowadzi ich rejestr.
    4.  Decyzję o utworzeniu oddziału, określeniu jego obszaru działania, zmianie obszaru działania oddziału oraz o wyrejestrowaniu oddziału podejmuje Zarząd Związku.
    
    VI. JEDNOSTKI ZAKŁADOWE
    § 22
    Zakładowe i międzyzakładowe organizacje
    spis treści
    1.  Jednostkami zakładowymi związku są:
    1)  zakładowe organizacje, które tworzy co najmniej 10 członków związku będących pracownikami zatrudnionymi u jednego pracodawcy,
    2)  międzyzakładowe organizacje, które tworzy co najmniej 10 członków związku będących pracownikami zatrudnionymi u więcej niż jednego pracodawcy.
    2.  Jednostki zakładowe, o których mowa w ust. 1, posiadają osobowość prawną i realizują uprawnienia przypisane w przepisach prawa pracy zakładowej organizacji związkowej.
    3.  Pracownicy chcący utworzyć jednostkę zakładową, o której mowa w ust. 1, wybierają komitet założycielski w liczbie 3 osób. Zadaniem komitetu założycielskiego jest doprowadzenie do zarejestrowania zakładowej organizacji lub międzyzakładowej organizacji przez Zarząd Związku.
    4.  Decyzję o zarejestrowaniu jednostki zakładowej, określeniu obszaru jej działania, zmianie obszaru jej działania oraz o wyrejestrowaniu jednostki zakładowej podejmuje Zarząd Związku.
    5.  Po zarejestrowaniu zakładowej organizacji lub międzyzakładowej organizacji przez Zarząd Związku, komitet założycielski pełni funkcje zarządu zakładowego lub zarządu międzyzakładowego do czasu wyboru organów statutowych.
    6.  Wybory organów statutowych zakładowej organizacji lub międzyzakładowej organizacji przeprowadza się w ciągu 6 miesięcy od daty zarejestrowania przez Zarząd Związku zakładowej lub międzyzakładowej organizacji.
    7.  Wybory organów statutowych zakładowej organizacji przeprowadza się podczas zebrania członków zakładowej organizacji.
    8.  Wybory organów statutowych międzyzakładowej organizacji przeprowadza się:
    a)  w międzyzakładowej organizacji liczącej do 40 członków podczas zebrania członków,
    b)  w międzyzakładowej organizacji liczącej ponad 40 członków podczas zebrania delegatów wybranych przez zebrania podstawowych jednostek organizacyjnych na podstawie Ordynacji Wyborczej.
    9.  Zasady tworzenia, łączenia i podziału jednostek zakładowych, o których mowa w ust. 1, określa Zarząd Związku.
    
    VII. KOŁA I GRUPY ZWIĄZKOWE
    § 23
    1.  Zarąd międzyzakładowy w zakładach pracy objętych jego działaniem może powoływać koła i grupy związkowe jako podstawowe jednostki organizacyjne.
    2.  Zarząd międzyzakładowy w zakładach pracy objętych jego działaniem może powoływać przedstawicieli Związku.
    3.  U jednego pracodawcy może działać tylko jedna podstawowa jednostka organizacyjna Związku lub przedstawiciel Związku w zakładzie pracy.
    4.  Zarząd międzyzakładowy uchwala regulamin działania podstawowych jednostek organizacyjnych
    § 24
    Koła związkowe
    spis treści
    1  Koło związkowe jest podstawową jednostką organizacyjną międzyzakładowej organizacji Związku powołaną u pracodawcy. Zrzesza co najmniej 5 członków Związku lub członków związku w liczbie nie mniejszej niż 10% ogólnej liczby zatrudnionych wszystkich pracowników u danego pracodawcy.
    2.  Koła związkowe posiadają osobowość prawną.
    3.  Organem stanowiącym koła jest zebranie koła.
    4.  Zebranie koła wybiera zarząd koła, w tym przewodniczącego i członków zarządu koła. Członkom zarządu koła zebranie może powierzyć funkcje wiceprzewodniczących i sekretarza.
    5.  Zarząd koła jest organem wykonawczym koła związkowego. Tryb i zasady wyboru przewodniczącego i członków zarządu koła określa Zarząd Związku w Ordynacji Wyborczej.
    6.  Zarząd międzyzakładowy przekazuje niektóre ze swoich uprawnień zarządom kół.
    § 25
    Grupy związkowe
    spis treści
    1  Grupa związkowa jest podstawową jednostką organizacyjną międzyzakładowej organizacji Związku powołaną u pracodawcy.
    2.  Grupa związkowa nie posiada osobowości prawnej.
    3.  Grupa związkowa jest organem stanowiącym, powołuje przewodniczącego i wiceprzewodniczących grupy. Tryb i zasady wyboru przewodniczącego i wiceprzewodniczących grupy określa Zarząd Związku w Ordynacji Wyborczej.
    4.  Zarząd międzyzakładowy upoważnia przewodniczącego i wiceprzewodniczących grupy do podejmowania decyzji w niektórych sprawach należących do uprawnień zarządu międzyzakładowego
    § 26
    Przedstawiciele Związku w zakładach pracy
    spis treści
    1  U pracodawców, u których nie została powołana podstawowa jednostka organizacyjna, zarząd międzyzakładowy może wskazać przedstawicieli Związku i upoważnić ich do podejmowania decyzji w sprawach wynikających z uprawnień zarządu międzyzakładowego.
    
    VIII. KRAJOWA KONFERENCJA DELEGATÓW
    § 27
    1.  Krajowa Konferencja Delegatów może odbywać się jako posiedzenie zwyczajne lub nadzwyczajne.
    2.  Zwyczajne posiedzenie odbywa się raz w kadencji. Przedmiotem obrad jest w szczególności: przyjęcie sprawozdania Zarządu Związku, udzielenie absolutorium Zarządowi Związku, wybór członków organów statutowych i przyjęcie kierunków działania Związku na kolejną kadencję.
    3.  Delegatami na Krajową Konferencję Delegatów są członkowie wybrani podczas zebrań organów stanowiących jednostek zakładowych i podstawowych jednostek organizacyjnych zgodnie z Ordynacją Wyborczą.
    4.  Mandat delegata na konferencję delegatów przysługuje członkom założycielom Związku oraz członkom ustępującego Zarządu Związku.
    5.  Ustępy 1, 2, 3 i 4 stosuje się odpowiednio do konferencji delegatów okręgu i konferencji delegatów oddziału.
    § 28
    1.  Na mocy uchwały Zarządu Związku lub Komisji Rewizyjnej albo na pisemny wniosek jednostek zakładowych zrzeszających co najmniej 1/3 ogólnej liczby członków Związku, Zarząd Związku zwołuje Nadzwyczajną Krajową Konferencję Delegatów, nie później niż w ciągu 30 dni od dnia przekazania zarządowi uchwały lub wniosku.
    2.  Datę oraz porządek obrad Nadzwyczajnej Krajowej Konferencji Delegatów Zarząd Związku podaje do wiadomości delegatów na co najmniej 14 dni przed terminem tej konferencji.
    3.  Ustęp 1 i 2 stosuje się odpowiednio do konferencji delegatów okręgu i konferencji delegatów oddziału.
    § 29
    1.  Osoby zaproszone przez Zarząd Związku mają prawo uczestniczyć w Krajowej Konferencji Delegatów z głosem doradczym.
    2.  Krajowa Konferencja Delegatów obraduje zgodnie z przyjętym przez konferencję regulaminem obrad. Projekt regulaminu obrad przygotowuje Zarząd Związku.
    3.  Krajowa Konferencja Delegatów jest prawomocna, jeżeli została zwołana zgodnie z postanowieniami statutu lub Ordynacją Wyborczą, przy udziale co najmniej połowy delegatów.
    4.  Ustępy 1, 2 i 3 stosuje się odpowiednio do konferencji delegatów okręgu i konferencji delegatów oddziału
    § 30
    1.  Krajowa Konferencja Delegatów:
    1)  uchwala porządek i regulamin swoich obrad,
    2)  przyjmuje sprawozdanie Zarządu Związku,
    3)  udziela Zarządowi Związku absolutorium na wniosek Komisji Rewizyjnej,
    4)  wybiera przewodniczącego Związku,
    5)  określa liczbę członków Zarządu Związku i dokonuje ich wyboru,
    6)  określa liczbę członków Komisji Rewizyjnej i dokonuje ich wyboru
    7)  ustala program działania i główne kierunki działania Związku na okres kadencji,
    8)  podejmuje decyzje o tworzeniu lub przystąpieniu Związku do regionalnych lub ogólnokrajowych federacji i organizacji międzyzwiązkowych,
    9)  ustala wysokość składki członkowskiej,
    10)  uchwala statut i zmiany w statucie,
    11)  decyduje o rozwiązaniu Związku i przekazaniu jego majątku.
    2.  Ustępy 1 - 7 stosuje się odpowiednio do konferencji delegatów okręgu i konferencji delegatów oddziału.
    
    IX. ZEBRANIA W JEDNOSTKACH ZAKŁADOWYCH
    § 31
    1.  Zebranie organu stanowiącego jednostki zakładowej lub podstawowej jednostki organizacyjnej zwołuje organ wykonawczy tej jednostki.
    2.  Zebranie organu stanowiącego jednostki zakładowej lub podstawowej jednostki organizacyjnej może być zwołane również na wniosek 1/3 członków tej jednostki
    3.  Do udziału w zebraniu jednostki zakładowej lub podstawowej jednostki organizacyjnej są uprawnieni wszyscy członkowie jednostki zakładowej lub podstawowej jednostki organizacyjnej.
    4.  Zebrania zwołane w sprawie wyboru lub odwołania delegatów na konferencję delegatów jednostki zakładowej lub podstawowej jednostki organizacyjnej nadzoruje organ wykonawczy, który dokonał rejestracji jednostki zakładowej lub podstawowej jednostki organizacyjnej.
    5.  Zebraniu jednostki zakładowej lub podstawowej jednostki organizacyjnej przewodniczy przewodniczący lub inny członek zarządu tej jednostki.
    6.  Zebranie jednostki zakładowej lub podstawowej jednostki organizacyjnej jest prawomocne, jeżeli zostało zwołane na 7 dni przed terminem zebrania i bierze w nim udział co najmniej 1/2 uprawnionych członków.
    7.  Szczegółowe zasady i tryb wyborów określa Ordynacja Wyborcza.
    
    X. ZARZĄD ZWIĄZKU
    § 32
    1.  W skład Zarządu Związku wchodzą wybrani przez Krajową Konferencję Delegatów:
    1)  przewodniczący Związku,
    2)  członkowie zarządu w liczbie ustalonej przez Krajową Konferencję Delegatów.
    2.  Zarząd Związku wybiera spośród członków zarządu wiceprzewodniczących Zarządu Związku, w liczbie ustalonej przez Zarząd Związku i sekretarza Zarządu Związku.
    3.  Zarząd Związku jest organem reprezentacji Związku. Do jego zadań należy w szczególności:
    1)  realizacja uchwał Krajowej Konferencji Delegatów i Nadzwyczajnej Krajowej Konferencji Delegatów,
    2)  uchwalenie regulaminu działania Zarządu Związku,
    3)  realizowanie uprawnień związków zawodowych w stosunku do organów samorządowych i organów administracji rządowej,
    4)  przyjmowanie stanowisk Związku w sprawach pracowniczych, oświaty i wychowania,
    5)  dokonywanie bieżącej wykładni postanowień statutu i uchwał Krajowej Konferencji Delegatów,
    6)  współpraca ze związkami zawodowymi na terenie objętym działaniem organów prowadzących szkoły i placówki oświatowe oraz z regionalnymi i ogólnokrajowymi organizacjami i federacjami związkowymi,
    7)  zwoływanie Krajowej Konferencji Delegatów i Nadzwyczajnej Krajowej Konferencji Delegatów,
    8)  wydawanie przepisów wewnątrzzwiązkowych,
    9)  uchwalanie budżetu Związku i zatwierdzanie sprawozdania finansowego Związku,
    10)  powoływanie członków Związku do pracy w zespołach powoływanych przez organy administracji rządowej i samorządowej,
    11)  występowanie do właściwych organów administracji rządowej i samorządowej z wnioskami o nagrody, odznaczenia i wyróżnienia dla członków Związku,
    12)  podejmowanie uchwał w sprawie sporów zbiorowych i akcji protestacyjnych Związku,
    13)  ustalanie podziału składki członkowskiej oraz ustalanie zasad finansowania jednostek Związku,
    14)  powoływanie jednostek terytorialnych Związku – okręgów i oddziałów i określanie obszaru ich działania,
    15)  powoływanie zakładowych i międzyzakładowych organizacji Związku i określanie obszaru ich działania,
    15)  uchwalanie Ordynacji Wyborczej.
    4.  Zarząd Związku reprezentuje Przewodniczący Związku lub Wiceprzewodniczący Związku lub członek Zarządu Związku.
    5.  Zarząd Związku może reprezentować w zakresie uprawnień związków zawodowych wskazany w uchwale Zarządu Związku przewodniczący jednostki zakładowej lub podstawowej jednostki organizacyjnej.
    6.  Zarząd Związku może upoważnić przewodniczącego Związku lub wiceprzewodniczącego Związku lub członka Zarządu Związku do podejmowania decyzji w niektórych sprawach należących do uprawnień Zarządu Związku.
    7.  Zarząd Związku może upoważnić organy wykonawcze jednostek zakładowych lub podstawowych jednostek organizacyjnych do podejmowania decyzji w niektórych sprawach należących do uprawnień Zarządu Związku.
    8.  Zarząd Związku może dokonać wyboru przewodniczącego Związku, do czasu zwołania Krajowej Konferencji Delegatów, po ustąpieniu osoby pełniącej tę funkcję w trakcie trwania kadencji.
    9.  Ustępy 1, 2, 3 pkt 1 – 12 oraz ust 4 – 8 stosuje się odpowiednio do zarządu okręgu i zarządu oddziału.
    
    XI. ZARZĄDY ZAKŁADOWE I ZARZĄDY MIĘDZYZAKŁADOWE
    § 33
    1.  Zarządy zakładowe i zarządy międzyzakładowe realizują uprawnienia przypisane w przepisach prawa pracy zakładowej organizacji związkowej, do których należy w szczególności:
    1)  zajmowanie stanowiska w indywidualnych sprawach pracowniczych w zakresie unormowanym w przepisach prawa pracy,
    2)  zajmowanie stanowiska wobec pracodawcy i organu samorządu załogi w sprawach dotyczących zbiorowych interesów i praw pracowników,
    3)  sprawowanie kontroli nad przestrzeganiem w zakładzie pracy przepisów prawa pracy, a w szczególności przepisów oraz zasad bezpieczeństwa i higieny pracy,
    4)  kierowanie działalnością społecznej inspekcji pracy i współdziałanie z państwową inspekcją pracy,
    5)  podejmowanie działań zmierzających do poprawy warunków życia emerytów i rencistów,
    6)  udział w ustalaniu zasad wykorzystania zakładowego funduszu świadczeń socjalnych, w tym w ustalaniu podziału środków z tego funduszu na poszczególne cele i rodzaje działalności,
    7)  uzgadnianie przyznawanych przez pracodawcę świadczeń z zakładowego funduszu świadczeń socjalnych,
    8)  uzgadnianie z pracodawcami regulaminu pracy, premiowania i nagradzania i innych aktów prawa wewnvtrzzakładowego wynikających z przepisów prawa pracy oraz wszelkich zmian w tych aktach,
    9)  występowanie do pracodawcy o udzielanie informacji niezbędnych do prowadzenia działalności związkowej.
    10)  realizowanie innych uprawnień zakładowej organizacji związkowej wobec pracodawcy wynikających z przepisów prawa pracy i ustawy o związkach zawodowych.
    2.  Zarządy zakładowe i zarządy międzyzakładowe mogą powoływać wspólne reprezentacje związkowe z innymi organizacjami związkowymi.
    3.  Zarządy zakładowe i zarządy międzyzakładowe podejmują z własnej inicjatywy lub na wniosek podstawowych jednostek organizacyjnych decyzje w sprawie sporu zbiorowego z pracodawcą.
    4.  Do uprawnień zarządów zakładowych i zarządów międzyzakładowych w zakresie działalności organizacyjnej należy w szczególności:
    1)  kierowanie bieżącą działalnością jednostki zakładowej,
    2)  organizowanie pracy zarządu jednostki zakładowej w zakresie określonym regulaminem działania zarządu tej jednostki,
    3)  zwoływanie zwyczajnych i nadzwyczajnych zebrań członków jednostki zakładowej,
    4)  podejmowanie decyzji w sprawach członkowskich,
    5)  przygotowywanie wniosków o nagrody, odznaczenia i wyróżnienia dla członków Związku.
    6)  nadzór nad pracą biura zarządu jednostki zakładowej,
    7)  koordynowanie pracy podstawowych jednostek organizacyjnych,
    8)  organizowanie pomocy prawnej i poradnictwa dla podstawowych jednostek organizacyjnych oraz dla członków Związku.
    5.  Zarząd międzyzakładowy może przekazać zarządowi koła związkowego uprawnienia zakładowej organizacji związkowej, o których mowa w ust. 1 pkt 2 – 10 oraz uprawnienia, o których mowa w ust. 4 pkt 1 – 5. Przekazanie uprawnień następuje na podstawie pisma zarządu jednostki zakładowej skierowanego do pracodawcy.
    6.  Zarząd międzyzakładowy może przekazać grupie związkowej uprawnienia, o których mowa w ust. 4 pkt 1 – 5.
    
    XII. KOMISJA REWIZYJNA
    § 34
    1.  Komisja Rewizyjna w ciągu 14 dni od dnia wyboru jej członków dokonuje wyboru przewodniczącego, wiceprzewodniczącego i sekretarza.
    2.  Komisja Rewizyjna uchwala regulamin działalności komisji rewizyjnych.
    3.  Komisja Rewizyjna działa w oparciu o regulamin działania komisji rewizyjnych oraz przyjęty przez komisję plan kontroli.
    4.  Ustępy 1 i 3 stosuje się odpowiednio do komisji rewizyjnych wszystkich jednostek.
    § 35
    1.  Do zadań Komisji Rewizyjnej należy w szczególności:
    1)  kontrolowanie działalności organów wykonawczych Związku oraz wszystkich jednostek Związku,
    2)  kontrolowanie realizacji uchwał organów wykonawczych Związku oraz gospodarki finansowej i majątkowej prowadzonej przez jednostki Związku,
    3)  przedkładanie Krajowej Konferencji Delegatów sprawozdań ze swej działalności,
    4)  przedkładanie Krajowej Konferencji Delegatów wniosku o udzielenie absolutorium ustępującemu Zarządowi Związku.
    2.  Ustęp 1 stosuje się odpowiednio do komisji rewizyjnych wszystkich jednostek.
    § 36
    1.  Komisja Rewizyjna, w przypadku stwierdzenia nieprawidłowości w działaniu organów wykonawczych, wydaje zalecenia pokontrolne właściwemu organowi wykonawczemu Związku lub występuje z wnioskiem o zwołanie nadzwyczajnego zebrania właściwego organu stanowiącego Związku
    2.  Decyzje komisji są wiążące dla właściwych zarządów.
    3.  Ustępy 1, 2 stosuje się odpowiednio do komisji rewizyjnych wszystkich jednostek.
    
    XIII. STRAJKI I AKCJE PROTESTACYJNE
    § 37
    1.  Związek prowadzi spory zbiorowe, akcje protestacyjne i strajkowe w oparciu o przepisy ustawy o rozwiązywaniu sporów zbiorowych.
    2.  Decyzję w sprawie wszczęcia sporów, akcji protestacyjnych i strajków podejmuje zarząd jednostki zakładowej w sprawach dotyczących zakładu lub zakładów objętych jego działaniem.
    3.  Udział jednostki zakładowej w akcjach protestacyjnych prowadzonych przez inną zakładową jednostkę związku wymaga zgody Zarządu Związku lub właściwego zarządu jednostki terytorialnej związku.
    
    XVI. FINANSE I MAJĄTEK ZWIĄZKU
    § 38
    1.  Środki finansowe i majątek Związku pochodzą:
    1)  ze składek członkowskich,
    2)  z wpłat członków Związku przeznaczonych na określone cele,
    3)  z darowizn, dotacji,
    4)  z prowadzonej przez Związek działalności statutowej,
    5)  z odsetek od środków pieniężnych zgromadzonych na koncie bankowym Związku.
    § 39
    1.  Składka związkowa dla pracujących członków Związku wynosi 0,75 % miesięcznego wynagrodzenia zasadniczego brutto.
    2.  Składka związkowa dla emerytów i rencistów wynosi 1,00 zł miesięcznie.
    3.  Zarządy jednostek zakładowych mogą, na umotywowany wniosek członka Związku, obniżyć wysokość składki związkowej.
    § 40
    1.  Przyjęcie dotacji, subwencji lub darowizny nie może być uzależnione od spełnienia przez Związek warunków sprzecznych z jego celami i zadaniami statutowymi.
    2.  Wszelkie decyzje dotyczące przyjmowania dotacji i darowizn podejmuje Zarząd Związku lub zarząd jednostki terytorialnej Związku.
    § 41
    1.  Środki finansowe, jakimi dysponuje Związek, a także pozostały majątek Związku, są przeznaczane na finansowanie wydatków związanych z jego działalnością statutową.
    § 42
    1.  Zarząd Związku jest dysponentem majątku Związku. Prowadzi dokumentację finansowo – księgową zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa powszechnego i prawem wewnątrzzwiązkowym.
    2.  Podstawą prowadzenia działalności finansowej Związku stanowi budżet uchwalany przez Zarząd Związku. Okresem budżetowym jest rok kalendarzowy.
    3.  Związek prowadzi rachunkowość według obowiązujących przepisów. Formy i tryb prowadzenia rachunkowości oraz sprawozdawczość określa Zarząd Związku.
    4.  Ustępy 1, 2, 3 stosuje się odpowiednio do zarządów wszystkich jednostek
    § 43
    Ustanie członkostwa powoduje utratę praw do majątku Związku. Składki członkowskie nie podlegają zwrotowi.
    
    XV. SPOSÓB REPREZENTOWANIA ZWIĄZKU
    § 44
    1.  Przewodniczący Związku lub wiceprzewodniczący Związku reprezentuje Związek i Zarząd Związku. Członkowie zarządu związku reprezentują Związek i Zarząd Związku zgodnie z podziałem obowiązków wynikających z regulaminu zarządu związku lub w sprawach, w których zostali wskazani w uchwale zarządu związku. Umowy i pełnomocnictwa oraz wszelkie oświadczenia woli, które pociągają za sobą zobowiązania finansowe wymagają dla swojej ważności podpisania przez dwie osoby będące członkami zarządu związku, w tym przewodniczącego Związku lub wiceprzewodniczącego Związku.
    2.  W zakresie reprezentowania okręgów lub oddziałów oraz w sprawach zawierania umów i pełnomocnictw oraz wszelkich oświadczeń woli przez okręgi lub oddziały, które pociągają za sobą zobowiązania finansowe, stosuje się odpowiednio ust.1.
    3.  Przewodniczący zakładowej / międzyzakładowej organizacji Związku lub wiceprzewodniczący zarządu zakładowego /międzyzakładowego reprezentuje zakładową /międzyzakładową organizację i zarząd zakładowy /międzyzakładowy. Członkowie zarządu zakładowego /międzyzakładowego reprezentują zakładową /międzyzakładową organizację i zarząd zakładowy /międzyzakładowy zgodnie z podziałem obowiązków wynikających z regulaminu zarządu zakładowego /międzyzakładowego lub w sprawach, w których zostali wskazani w uchwale zarządu zakładowego /międzyzakładowego. Umowy i pełnomocnictwa oraz wszelkie oświadczenia woli, które pociągają za sobą zobowiązania finansowe zakładowej/ międzyzakładowej organizacji Związku, wymagają dla swojej ważności podpisania przez dwie osoby będące członkami zarządu zakładowego /międzyzakładowego, w tym przewodniczącego zakładowej /międzyzakładowej organizacji lub wiceprzewodniczącego zarządu zakładowego /międzyzakładowego.
    4.  Przy składaniu oświadczeń woli pociągających za sobą zobowiązania finansowe powyżej 10 000,00 zł wymagana jest uchwała Zarządu Związku lub zarządu właściwej jednostki zakładowej.
    5.  Przewodniczący koła lub wiceprzewodniczący zarządu koła reprezentuje koło i zarząd koła. Członkowie zarządu koła reprezentują koło i zarząd koła zgodnie z podziałem obowiązków wynikających z regulaminu zarządu koła lub w sprawach, w których zostali wskazani w uchwale zarządu koła.
    6.  Zarząd zakładowy / międzyzakładowy może reprezentować w zakresie wskazanym w uchwale zarządu zakładowego /międzyzakładowego przewodniczący grupy związkowej, wiceprzewodniczący grupy związkowej lub przedstawiciel związku w zakładzie pracy.
    
    XVI. POSTANOWIENIA KOŃCOWE
    § 45
    Związek może posiadać swój emblemat, odznakę i pieczęcie. Ich rozmiary, kształt oraz treść uchwala Zarząd Związku.
    § 46
    W sprawach nie objętych postanowieniami niniejszego statutu decyzje podejmuje Zarząd Związku.
    § 47
    Zmiana statutu następuje uchwałą Krajowej Konferencji Delegatów, podjętą większością 2/3 ważnych oddanych głosów.
    § 48
    Rozwiązanie Związku może nastąpić uchwałą Krajowej Konferencji Delegatów, podjętą większością 2/3 ważnych oddanych głosów:
    § 49
    W przypadku likwidacji Związku:
    1)  czynności likwidacyjnych dokonuje komisja likwidacyjna powołana przez ostatnią Krajową Konferencję Delegatów,
    2)  cały majątek Związku zostaje przekazany zgodnie z decyzją podjętą przez ostatnią Krajową Konferencję Delegatów
    3)  z przeprowadzonych czynności komisja likwidacyjna składa sprawozdanie we właściwym sądzie.
    § 50
    Statut wchodzi w życie z upływem 14 dni od dnia zawiadomienia o zmianie statutu Związku właściwego sądu, jeżeli sąd nie zgłosi wcześniej zastrzeżeń co do jego zgodności z prawem.

/ zmiany wprowadzone w Rejestrze Stowarzyszeń Krajowego Rejestru Sądowego
w pozycji 0000304369
Postanowieniem Sądu Rejonowego Katowice Wschód
w Katowicach Wydział VIII Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego z dnia 30 marca 2012r. /