Organ kontroli

Podstawy współdziałania:

  • zgodnie z art. 10. ustawy z dnia 13 kwietnia 2007 r. o Państwowej Inspekcji Pracy (Dz. U. z 2018 r. poz. 623, 1338, 2215.) - do zadań Państwowej Inspekcji Pracy, między innymi, należy nadzór i kontrola przestrzegania przepisów prawa pracy, w szczególności przepisów i zasad bezpieczeństwa i higieny pracy, przepisów dotyczących stosunku pracy, wynagrodzenia za pracę i innych świadczeń wynikających ze stosunku pracy, czasu pracy, urlopów, uprawnień pracowników związanych z rodzicielstwem, zatrudniania młodocianych i osób niepełnosprawnych;

  • zgodnie z art. 29. ustawy z dnia 13 kwietnia 2007 r. o Państwowej Inspekcji Pracy (Dz. U. z 2018 r. poz. 623, 1338, 2215.) -  inspektor pracy w toku wykonywania czynności kontrolnych u pracodawcy jest zobowiązany do współdziała, między innymi, z związkami zawodowymi. Zakres tego współdziałania polega w szczególności na: informowaniu o tematyce i zakresie przeprowadzanej kontroli, analizowaniu zgłoszonych uwag i spostrzeżeń, informowaniu o wynikach kontroli i podjętych decyzjach oraz na udzielaniu porad i informacji z zakresu prawa pracy.

  • zgodnie z art. 12a. ustawy z dnia 4 marca 1994 r. o zakładowym funduszu świadczeń socjalnych (Dz.U. 1994 Nr 43 poz. 163) - właściwy organ Państwowej Inspekcji Pracy (ze względu na siedzibę pracodawcy) jest uprawniony do kontroli pracodawcy w zakresie wykonywania przepisów ustawy o zakładowym funduszu świadczeń socjalnych (działanie osoby reprezentującej pracodawcę lub odpowiedzialnej w imieniu pracodawcy - nie wykonywanie przepisów ustawy o zfśs albo podejmowanie działań niezgodnych z przepisami ustawy o zfśs).

Uprawnieni do współdziałania z Państwową Inspekcją Pracy

  • zgodnie z § 33 ust. 1 pkt 4. Statutu Związku Zawodowego Oświata z dnia 3 marca 2012 r. - współdziałanie z Państwową Inspekcją Pracy jest uprawnieniem Międzyzakładowej Organizacji Związku Zawodowego Oświata. Zarząd międzyzakładowy, jako organ reprezentacji organizacji międzyzakładowej, upoważnił osoby reprezentujące organizację mędzyzakładową wobec pracodawców do współdziałania z właściwymi, pod względem siedziby pracodawców, organami Państwowej Inspekcji Pracy.

Szczegółowych informacji dotyczących współdziałania z organami Państwowej Inspekcji Pracy udziela zarząd międzyzakładowy.