Członkostwo w Związku

Związek Zawodowy Oświata w zakresie obrony indywidualnych i zbiorowych praw i interesów  reprezentuje nie tylko osoby zatrudnione w szkołach i placówkach oświatowych. Wśród członków Związku są również osoby zatrudnione w szkołach wyższych, organach administracji rządowej i samorządowej oraz samorządowych jednostkach organizacyjnych współpracujących w realizacji zadań oświatowych. Przyjęcia do Związku dokonuje Zarząd Międzyzakładowej Organizacji Związku Zawodowego Oświata na podstawie złożonego przez osobę kandydującą oświadczenia woli w deklaracji członkowskiej.

Deklaracja członkowska

należy wydrukować deklaracja.pdf i czytelnie wypełnić, najlepiej drukowanymi literami:

 • Adres do korespondencji – adres na który organizacja związkowa może kierować korespondencję;
 • Dane teleadresowe – najlepiej numer telefonu komórkowego umożliwiający wysłanie sms i adres poczty e-mail;
 • Rodzaj umowy o pracę – np.: umowa o pracę, umowa poprzez mianowanie, umowa cywilnoprawna;
 • Stopień awansu zawodowego – pole dotyczy nauczycieli: stażysta, kontraktowy, mianowany, dyplomowany;
 • Umowa zawarta na okres – np.: na czas nieokreślony, na czas określony do dnia w formacie rrrr-mm-dd;
 • Wymiar czasu pracy – wynikający z umowy o pracę (bez godzin ponadwymiarowych lub nadgodzin) np.: pełny etat, 1/4 etatu, 1/2 etatu ,16/18 etatu lub łączony 9/18 i 13/26

 

 

Aktualizacja danych

W przypadku, gdy kandydat na członka Związku jest zatrudniony u więcej niż jednego pracodawcy (na odrębnych umowach) i chciałby, aby w zakresie swoich indywidualnych i zbiorowych praw i interesów był reprezentowany przez Związek także u innych pracodawców wypełnia aktualizację danych dla każdego pracodawcy.

należy wydrukować aktualizacja.pdf i czytelnie wypełnić, najlepiej drukowanymi literami:

Obowiązuje odpowiednie wypełnienie I Dane osobowe i VI.3, VI.4, VI.5 oraz tych pól, których dane uległy zmianie.

 Aktualne stawki składki związkowej:


dla członków pracujących 0,75% podstawy wynagrodzenia zasadniczego brutto*1:

 •  - nauczyciel stażysta - 23,09 zł
 • - nauczyciel kontraktowy - 23,75 zł
 • - nauczyciel mianowany - 26,98 zł
 • - nauczyciel dyplomowany - 31,68 zł
 • prac. samorząd. (np. podst. 3 010 zł) - 22,57 zł

*1 - stawki dla nauczycieli z tytułem zawodowym magistra z przygotowaniem pedagogicznym.


dla małżonków, gdy oboje są członkami Związku oraz dla członków Związku, dla których wymiar czasu pracy u co najmniej dwóch pracodawców, których wskazali w deklaracji członkowskiej i aktualizacji danych, wynosi co najmniej półtorej etatu:

 • - 0,50% podstawy wynagrodzenia zasadniczego brutto


dla emerytów i rencistów:

 •     1,00 zł miesięcznie
 1. Członkowie Związku opłacają składkę związkową za pośrednictwem pracodawcy – pracodawca na podstawie wniosku jednostki zakładowej związku oraz oświadczenia pracownika o wyrażaniu zgody na potrącanie z wynagrodzenia składki przekazuje ją na wskazany przez jednostkę zakładową rachunek bankowy
 2. W szczególnie uzasadnionych przypadkach zarząd jednostki zakładowej może wyrazić zgodę na inny niż opisany w pkt. 1 sposób opłacania składki. Wówczas zamiast oświadczenia, członek Związku dołącza do deklaracji członkowskiej wniosek, w którym uzasadnia konieczność opłacanie składki bez udziału pracodawcy – bezpośrednio na rachunek bankowy jednostki zakładowej.
 3. Termin opłacania składki związkowej za miesiąc kalendarzowy to ostatni dzień tego miesiąca – pracodawcy przekazują z reguły składki związkowe potrącane nauczycielom w pierwszych dniach miesiąca, a potrącane pracownikom samorządowych w ostatnich dniach miesiąca. Członek związku opłacający indywidualnie składkę związkową może dokonywać wpłat do końca miesiąca.
 4. W przypadku braku wpłaty składki związkowej za okres trzech miesięcy członkowi Związku zostaje wyznaczony, zgodnie z par. 9 ust 2 Statutu Związku, miesięczny termin uregulowania zaległości.
 5. Wyznaczenie terminu, o którym mowa w pkt 4, następuje poprzez wysłanie wiadomości na jedną z form kontaktu wskazaną w deklaracji członkowskiej: e-mail na adres poczty elektronicznej, sms na numer telefonu komórkowego, list polecony na adres do korespondencji.
 6. Bieg terminu, o którym mowa w pkt 4, rozpoczyna się w dniu nadania jednej z wiadomości, o których mowa w pkt 5.

Oświadczenia (dane osobowe i składka związkowa)

należy wydrukować odpowiednie oświadczenie.pdf i czytelnie wypełnić, najlepiej drukowanymi literami.

Dodatkowe oświadczenie (uprawnienie organizacji międzyzakładowej do uwzględniania w informacji, o której mowa w art 251 ust. 1 ustawy o związkach zawodowych)

należy wydrukować i wypełnić  odpowiednio:

 • jeśli nie należę do innej zakładowej organizacji związkowej - ośw-nie należę.pdf
 • jeśli należę do innej zakładowej organizacji związkowej - ośw-należę.pdf