Członkami Związku mogą zostać osoby:

 • wykonujące pracę na podstawie umowy o pracę, powołania, wyboru, mianowania lub spółdzielczej umowy o pracę,
 • zatrudnione w formie telepracy,
 • wykonujące pracę w ramach umów cywilno-prawnych,

    dla których pracodawcą jest:

 • publiczne i niepubliczne przedszkole, szkoła i inna placówka oświatowo – wychowawcza, opiekuńcza i specjalna.
 • publiczna i niepubliczna uczelnia,
 • organ administracji publicznej związany z oświatą,
 • inna instytucja i przedsiębiorstwo realizujące zadania w obszarze kształcenia i wychowania oraz współpracujące z oświatą.

Ponadto członkami Związku mogą być osoby będące wolontariuszami, posiadające status emeryta lub rencisty, otrzymujące świadczenie kompensacyjne, mające status bezrobotnego w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy.


Przyjęcie do Związku:

 • Członkostwo Związku nabywa się z chwilą podjęcia przez Zarząd Międzyzakładowej Organizacji Związku Zawodowego Oświata uchwały o przyjęciu do Związku po uprzednim złożeniu przez kandydata deklaracji członkowskiej.
 • Jeżeli wskazany w deklaracji członkowskiej pracodawca jest objęty działaniem Międzyzakładowej Organizacji Związku Zawodowego Oświata członkowie Związku mogą wyrazić w stosunku do kandydata umotywowane zastrzeżenia.
 • Od decyzji o odmowie przyjęcia do Związku kandydatowi przysługuje prawo do wniesienia odwołania do zarządu Związku w terminie 14 dni licząc od daty doręczenia decyzji o odmowie.
 • Decyzja o odmowie nie może być spowodowana względami religijnymi, rasowymi, politycznymi ani przynależnością kandydata do partii politycznej, organizacji społecznej lub zawodowej.
 • Członek Związku po przejściu na emeryturę lub rentę oraz członek Związku, który utracił zatrudnienie może zachować członkostwo w Związku. Emeryt, rencista i bezrobotny podejmuje decyzję o pozostaniu członkiem Związku w ciągu trzech miesięcy od daty przejścia na emeryturę, rentę lub utraty pracy, powiadamiając o tym na piśmie zarząd organizacji Związku.
 • Członkowie Związku korzystający z urlopów bezpłatnych, uprawnień pracowników związanych z rodzicielstwem nie tracą praw członkowskich.

Miesięczna wysokość składki członkowskiej:

 • składka podstawowa - 0,75% podstawy miesięcznego wynagrodzenia zasadniczego brutto dla pracujących członków Związku;
 • składka pomniejszona - 0,50% podstawy miesięcznego wynagrodzenia zasadniczego brutto dla małżonków, gdy oboje są członkami Związku,
 • składka pomniejszona - 0,50% podstawy miesięcznego wynagrodzenia zasadniczego brutto dla członków Związku, którzy wskazali do obrony swoich praw i interesów co najmniej dwóch pracodawców, u których zgodnie z umową o pracę są zatrudnieni łącznie na co najmniej 1,5 etatu,
 • składka dla emerytów, rencistów i osób bez pracy - 1,00 zł.

Aktualna wysokość składki nauczyciela z tytułem magistra z przygotowaniem pedagogicznym: stażysty - 23,09 zł,  kontraktowy - 23,09 zł, mianowany - 26,98 zł, dyplomowany - 31,68 zł. Wysokość składki pracownika samorządowego - 26,18 zł (przy wynagrodzeniu zasadniczym brutto - 3 490,00 zł)


Deklaracja członkowska:

Wydrukowaną deklarację wraz z załącznikami należy czytelnie wypełnić - najlepiej drukowanymi literami:

 • adres do korespondencji – adres na który organizacja związkowa może kierować korespondencję;
 • dane teleadresowe – najlepiej numer telefonu komórkowego umożliwiający wysłanie sms i adres poczty e-mail;
 • rodzaj umowy o pracę – np.: umowa o pracę, umowa poprzez mianowanie, umowa cywilnoprawna;
 • stopień awansu zawodowego – pole dotyczy nauczycieli: stażysta, kontraktowy, mianowany, dyplomowany;
 • umowa zawarta na okres – np.: na czas nieokreślony, na czas określony do dnia w formacie rrrr-mm-dd;
 • wymiar czasu pracy – wynikający z umowy o pracę (bez godzin ponadwymiarowych lub nadgodzin) np.: pełny etat, 1/4 etatu, 1/2 etatu ,16/18 etatu lub łączony 9/18 i 13/2

Do pobrania:

Przy wskazaniu innego pracodawcy*1:


*1 - poza wskazanym już w deklaracji członkowskiej pracodawcą, a także w przypadku zmiany pracodawcy lub zmiany danych pracodawcy.

Składka obniżona*2:


*2 - w przypadku małżonków, gdy oboje są członkami Związku lub, gdy członek Związku u co najmniej dwóch pracodawców realizuje min 1, 5 etatu.


Oświadczenie - przynależność:

Oświadczenia upoważnia Międzyzakładową Organizację Związku Zawodowego Oświata do uwzględniania członka Związku w informacji, o której mowa w art. 251 ustawy o związkach zawodowych. Konieczność dodatkowego oświadczenia wynika z przepisu art. 25 1 ust. 3 ustawy z dnia 23 maja 1991r. o związkach zawodowych. Członek Związku, w przypadku gdy należy do innej zakładowej organizacji związkowej u pracodawcy, może przekazać prawo  Międzyzakładową Organizację Związku Zawodowego Oświata do uwzględniania go w Informacji, o której mowa w art, 25 1 ustawy, poprzez złożenia poniższego oświadczenia.