Składka związkowa

Co należy wiedzieć o składce związkowej ?

Aktualne stawki składki związkowej
dla członków pracujących 0,75% podstawy wynagrodzenia zasadniczego brutto:
- nauczyciel stażysta - 16,99 zł
- nauczyciel kontraktowy - 17,48 zł
- nauczyciel mianowany - 19,85 zł
- nauczyciel dyplomowany - 23,32 zł
- prac. samorząd. (np. podst. 1 200 zł) - 9,00 zł

dla małżonków, gdy oboje są członkami Związku oraz dla członków Związku, dla których wymiar czasu pracy u co najmniej dwóch pracodawców, których wskazali w deklaracji człokowskiej i aktualizacji danych, wynosi co najmniej półtorej etatu
- 0,50% podstawy wynagrodzenia zasadniczego brutto

dla emerytów i rencistów
- 1,00 zł miesięcznie

1. Członkowie Związku opłacają składkę związkową za pośrednictwem pracodawcy – pracodawca na podstawie wniosku jednostki zakładowej związku oraz oświadczenia pracownika o wyrażaniu zgody na potrącanie z wynagrodzenia składki przekazuje ją na wskazany przez jednostkę zakładową rachunek bankowy.

2. W szczególnie uzasadnionych przypadkach zarząd jednostki zakładowej może wyrazić zgodę na inny niż opisany w pkt. 1 sposób opłacania składki. Wówczas zamiast oświadczenia, członek Związku dołącza do deklaracji członkowskiej wniosek, w którym uzasadnia konieczność opłacanie składki bez udziału pracodawcy – bezspośrednio na rachunek bankowy jednostki zakładowej.

3. Termin opłacania składki związkowej za miesiąc kalendarzowy to ostatni dzień tego miesiąca – pracodawcy przekazują z reguły składki związkowe potrącane nauczycielom w pierwszych dniach miesiąca, a potrącane pracownikom samorządowych w ostatnich dniach miesiąca. Członek związku opłacający infdywidualnie składkę związkową może dokonywać wpłat do końca miesiąca.

4. W przypadku braku wpłaty składki związkowej za okres trzech miesięcy członkowi Związku zostaje wyznaczony, zgodnie z par. 11 ust 2 Statutu Związku, miesięczny termin uregulowania zaległości.

5. Wyznaczenie terminu, o którym mowa w pkt 4, następuje poprzez wysłanie wiadomości na jedną z form kontaktu wskazaną w deklaracji członkowskiej:
– e-mail na adres poczty elektronicznej,
– sms na numer telefonu komórkowego,
– list polecony na adres do korespondencji.

6. Bieg terminu, o którym mowa w pkt 4, rozpoczyna się w dniu nadania jednej z wiadomości, o których mowa w pkt 5.

7. Składka związkowa podklega podziałowi zgodnie z uchwałą Zarządu Związku:
- 30% na działaność struktury ponadzakładowej związku - do dyspoycji zarządu związku
- 50% na działalność międzyzakładowej organizacji,
- 20% na działalność podstawowych jednostek organizacyjnych - grup związkowych i kół związkowych (odpis dokonywany przez międzyzakładową organicję).