Jak się przyłączyć?

– należy wydrukować odpowiedni druk i wypełnić go czytelnie - najjlepiej drukowanymi literami,

– deklaracja członkowska (załącznik nr 1):
*1 – jeżeli adres do korespondencji jest taki sam jak adres zamieszkania, pola pozostawić niewypełnione,
*2 – obowiązuje podanie co najmniej jednego numeru telefonu oraz adresu poczty e-mail,
*3 – np.: umowa o pracę, umowa poprzez mianowanie, umowa cywilnoprawna,
*4 – pole dotyczy nauczycieli: stażysta, kontraktowy, mianowany, dyplomowany,
*5 – np.: na czas nieokreślony, na czas określony,
*6 – wynikający z umowy o pracę (bez nadgodzin lub godzin ponadwymiarowych) np.: pełny etat, 1/4 etatu, 1/2 etatu ,16/18 etatu lub łączony 9/18 i 13/26,

– aktualizacja danych (załącznik nr 2):
wypełnić pola 1-4 i 24-26, a pozostałe tylko w przypadku dokonywania aktualizacji zgodnie z objaśnieniami z deklaracji członkowskiej. Ponadto w druku aktualizacji należy podać cel jej składania wraz z datą dokonania się zmiany,

–oświadczenia:
należy wypełnić oświadczenie (załącznik nr 3) o potrącaniu i przekazywaniu międzyzakładowej organizacji składki w wysokości 0,75%.
Obniżona składka związkowa 0,50% (załącznik nr 4) przeznaczona jest dla małżonków, gdy oboje są członkami związku, a także dla członków związku, na wniosek których organizacja międzyzakładowa objęła swoim działaniem co najmniej dwóch pracodawców, u których są zatrudnieni w wymiarze co najmniej 1,5 etatu.

–w przypadku wskazania dwóch pracodawców wypełnić deklarację członkowską wskazując jednego pracodawcę oraz aktualizację danych wskazując drugiego pracodawcę, a następnie dołączyć do nich jedno oświadczenie o wyrażaniu zgody na przetwarzanie danych osobowych i 2 ośwadczenia dotyczące składki w wysokości 0,50%. wynagrodzenia , gdy wymiar etatu to co najmniej 1,5 etatu, a w pozostałych przypadkach dwa oświadczenie o wysokości 0,75% wynagrodzenia.

–do zarządu międzyzakładowego należy dostarczyć oryginały dokumentów dotyczących wstąpienia do związku, wskazania pracodawcy lub zmiany oświadczeń dotyczących składki związkowej. W pozostałych przypadkach wystarczy przesłać skany wypełnionych dokumentów załączone do wiadomości e-mail.

załącznik nr 1: 
załącznik nr 2: 
załącznik nr 3: 
załącznik nr 4: